شرف المکان بالمکین

نماز ظهر و عصر نزدیک بازار و کجا بهتر مسجد ارک برای نماز ...

تنها اگر چیزی اینجا جاگذاشته باشی دلت تنگ می شود.

تنگ روضه، تنگ اشک، تنگ حسین علیه السلام

....

مردم آمدند. نمازخواندند. رفتند ....

و نگاه من سخت به دیوارهای مسجد گره خورده است.

حس غریبی است. توگویی روضه می بارد از همه دیوارهای ارک .

صدای همهمه و ناله ....

صدای غریب مادر ....

صدای گودال ...

دیوارهای مسجد تار می شوند، می لرزند و می ریزند

هر روز ارک تا قیامت همین است. اگر می توانستی ببینی...

 

/ 1 نظر / 75 بازدید
آب حیات

روح همه شهدای مسجد ارگ قرین رحمت پروردگار...