دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از افسران دیدن کرد. توضیحاتی شنید و مانند همه مسئولین سری تکان داد و موفق باشیدی گفت و رفت .....

شخصا توضیح و بحث در رابطه با افسران را با بچه های وبگرد و پاکار ترجیح می دم به پرزنت برای آدمهایی که از در مقابل تمام افسران فقط سری تکان می دهند و موفق باشیدی می گن..

البته داستان وزیری که نیامد هم سرجای خود باقی است.

وزیر ارتباطات در افسران